Услуги и решение на казуси по облигационно право

• Подготовка, изготвяне и сключване на всякакви видове облигационни договори като предварителни договори; покупко-продажба на имоти и движими вещи, договори за наем, замяна, заем, дарения, договори за поръчка и изработка; граждански дружества.

 

• Защита при неизпълнение на договори, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори; непозволено увреждане и неоснователно обогатяване.

 

• Реализиране на договорна и извъндоговорна отговорност.

 

• Прехвърляне на вземания и задължения и погасяване на задължения – прихващане, подновяване и опрощаване.

 

• Обезпечения на вземания – Косвен иск и Павлов иск, Поръчителства, Залог на движими вещи и вземания и Ипотеки на имоти.