Политика за поверителност и общи условия за използване на сайта на адвокат Стела Христоскова – www.hristoskova.com

Данни за Администратора на лични данни:

 

Адвокат Стела Христоскова от САК, с личен №. 1900498610, със служебен адрес:

гр. София, ул. Позитано № 3, ет. 3, офис 35. моб.тел. 0882 622 727,

e-mail stela@hristoskova.com

наричанa по-долу за краткост „Администраторът“ или „Кантората“.

Използвайки този уебсайт вие се съгласявате с условията относно събирането, използването и разкриването на личните Ви данни, както е описано в тази политика за поверителност. Моля прочетете я внимателно преди да използвате уебсайта и в случай, че имате въпроси може да ги зададете на дадените телефони за контакт или електронна поща.

 

 1. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1.1 С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни Администраторът отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица.

Защитата на личните данни на посетителите на Уебсайта е в съответствие с всички стандарти за защита на личните данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. В съответствие със законодателството и добрите практики се прилагат технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, съответстващо на рисковете, свързани с обработването, както и на естеството на данните, които подлежат на защита.

1.2 С настоящата Политика за поверителност и в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, Доставчикът предоставя информация относно:

– целите и обхвата на политиката за поверителност;

– личните данни събирани и обработвани от доставчика;

– целите на обработването на личните данни;

– срок на съхранение на личните данни;

– задължителен и доброволен характер на предоставяне на личните данни;

– обработване на лични данни;

– защита на личните данни;

– получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;

– права на физическите лица;

– ред за упражняване на правата;

– право на възражение;

– бутони, инструменти и съдържание от други компании;

– промени в политиката за поверителност.

Предоставените лични данни ще се използват единствено за обратна връзка и за целите на консултацията, чиито предмет е очертан от Вас в изпратеното ни съобщение. Вашите данни ще бъдат обработвани на основание легитимния интерес на Кантората да осъществява връзка с Вас, както към поемането на преддоговорно задължение да отговори на зададените от Вас въпроси.

За защита на личните Ви данни са взети подходящи технически и организационни мерки съгласно Общият регламент за защита на личните данни (GDPR). Кантората няма да предоставя Вашите лични данни на трети страни без Ваше съгласие, освен ако не е задължена по силата на нормативен акт.

 

 1. ДЕФИНИЦИИ

2.1 По смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и на настоящата политика посочените термини имат следното значение:

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Oграничаване на обработването означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.

Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

Aдминистратор означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

Oбработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

Получател означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване, в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.

Tрета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

Съгласие на субекта на данните означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

Нарушение на сигурността на лични данни означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

 

 1. ПРИНЦИПИ, КОИТО АДМИНИСТРАТОРЪТ СПАЗВА ПРИ ОБРАБОТКА НА ВАШИТЕ ДАННИ

Кантората в качеството си на администратор на вашите данни, както и всички трети лица, на които е възложила работа по бизнес процеси, свързани с Лични данни, следва да обработват Личните данни, следвайки следните принципи:

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ, ДОБРОСЪВЕСТНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

Кантората обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и предоставяйки Ви яснота относно извършваните процеси по обработка.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ

Всяко обработване на Лични данни има конкретни законосъобразни цели и тези цели са предварително указани на субектите на данни при събирането на техните Лични данни. Личните данни не се събират за неопределени цели. Кантората не допуска по-нататъшно използване на Лични данни за други цели, които не са съвместими с първоначалната цел, за която са събрани.

СВЕЖДАНЕ НА ДАННИТЕ ДО МИНИМУМ

Кантората събира и обработва само личните данни, които са необходими за изпълнение на съответната цел, за която са събрани.

ТОЧНОСТ НА ДАННИ

Кантората полага усилия да поддържа Вашите лични данни точни и актуални, а ако не – предоставяме възможност да бъдат коригирани в кратки срокове.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕТО

Кантората съхранява Вашите лични данни не по-дълго от необходимото за целите, за които са събрани.

ЦЯЛОСТНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително, но не само, осигуряване на защита срещу неразрешено или незаконно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.

ОТЧЕТНОСТ

Кантората е въвела процедури, които да осигурят възможност да докаже спазване на принципите, изброени по-горе, всички правила съгласно тази политика за поверителност, както и всички задължителни разпоредби на приложимото законодателство.

 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ И ОБРАБОТВАНИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА

Когато посещавате Уебсайта ние обработваме следните категории данни:

 1. Видът и версията на уеб браузъра
 2. Операционната система, която използвате
 3. Уебсайта, чрез който сте стигнали до наша страница
 4. Дата и час на посещение
 5. IP адрес
 6. Конкретните действия, които сте предприели, включително посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на Уебсайта
 7. Доставчика на интернет услуги, който използвате
 8. Друга подобна информация, която може да бъде използвана, в случай на информационна атака върху нашите системи

 

При използването на тези общи данни Кантората не извършва профилиране и не използва събраната информация за идентификация на субекта на данните. Тези данни се обработват за целите на:

– коректно предоставяне съдържанието на Уебсайта

– оптимизиране съдържанието на Уебсайта, както и рекламата му

– поддържане на нашите информационни системи и уеб технологии

– предоставяне на правоприлагащите органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибернетична атака.

 

Следователно Кантората анализира анонимно събрана и статистическа информация с цел да повиши нивото на защита и сигурността и да осигури оптимално ниво на защита на личните данни, които обработва.

Анонимните данни намиращи се на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данни.

Лични данни, които събираме чрез контакт-формата на Уебсайта

Както много уебсайтове, Кантората също използва „форма за контакт“, която е разположена в различни страници на Уебсайта.

Всеки път, когато ни изпращате съобщение чрез „формата за контакт“, Вие споделяте следните лични данни: имена, имейл, и телефон. В определени случай, съобщението може да съдържа и други данни, представляващи лична информация. Тези данни се обработват от Кантората за целите на осъществяване на комуникация с лицето за контакт; изпращане на оферта; за действия свързани със сключването на договор за правни или консултантски услуги. Данните, които ни изпращате се съхраняват от доставчика на услугата електронна поща – Google LLC (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States, на техен сървър, находящ се на територията на ЕС.

 

 1. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?
 • Право на информация и достъп

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които Кантората съхранява. Можете да се свържете с Кантората, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

 • Право на коригиране

При спазване на принципите за точност на данните, имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

 • Право на изтриване (“да бъдете забравени”)

Имате право да поискате от Кантората да изтрие всички лични данни, без ненужно забавяне, когато:

данните вече не са необходими за първоначалната цел на обработването – (и няма нова законна цел)

обработването на данните не отговаря на критериите за законосъобразност

когато получим обосновано възражение или оттегляне на съгласие срещу съответното обработване

 • Право на преносимост

Когато Кантората обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин, въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

 • Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни извършвано въз основа на легитимния интерес на Администраторът. Последният няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • Право да оттеглите даденото съгласие

Имате право да оттеглите своето съгласие по всяко време и толкова лесно, колкото лесно сте го предоставили, когато обработването се основава на съгласие и Кантората няма друго правно основание за съответното обработване. За такова обработването на данни трябва да се счита, че предоставеното от Вас съгласие е обратимо решение.
Ако оттеглите Вашето съгласие, всички операции по обработването на данни, които се основават на предоставеното съгласие и са извършени преди оттеглянето му – и в съответствие с принципите за защита на данни – остават законосъобразни.

 • Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате Кантората да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:

ако претендирате, че Вашите данни са неточни, Кантората трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.

ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на Администратора, последният ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.

Ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им

ако Кантората вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

 

 1. БИСКВИТКИ

Ако използвате услугите на Уебсайта www.hristoskova.com, Администраторът приема, че сте съгласни с използването на „бисквитките“. „Бисквитката“ е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него по време на следващи посещения. Много интернет сайтове и сървъри използват „бисквитки“.

Много бисквитки съдържат така наречения уникален идентификатор на „бисквитката“. Тя се състои от ред знаци, чрез които вашият браузър може да бъде идентифициран измежду многото други интернет браузъри. По този начин интернет страници и сървъри може да разпознаят вашия браузър и да адаптират съдържанието си спрямо вашите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уеб сайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя, и уникалния номер.

Чрез използването на „бисквитки“ Кантората може да предостави на своите потребители съдържание отговарящо на техните интереси.

Съдържат ли бисквитките лични данни?

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

Изтриване на бисквитки

Можете по всяко време да деактивирате използването на „бисквитките“ на Уебсайта чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да се откажете окончателно от създаването на „бисквитки“.

Освен това, вече зададените „бисквитки“ могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или други софтуерни програми. Това е възможно при всички популярни интернет браузъри. Ако деактивирате настройката на „бисквитките“ в използвания интернет браузър, не всички функции на Уебсайтът могат да бъдат напълно използваеми.

 

 1. ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7.1. Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са предоставени директно от тях само за следните цели, а именно:

– извършване на адвокатска дейност;

– предоставяне на услуги, които Администраторът предлага, както и идентифициране на физическите лица, осъществили контакт с него;

– осъществяване на контакт с физическото лице чрез e-mail и телефон по повод направено от него запитване;

– изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и действия, предприети по негово искане, предхождащи сключването на договор;

– за изпълнение на нормативно установено задължение на Администратора на лични данни, в съответствие с приложимото право;

– счетоводни цели;

– статистически цели.

 

7.2. Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са събрани автоматично за следните цели:

подобряване ефективността и функционалността на уеб сайта;

изготвяне на анонимни статистически данни за начина, по който уеб сайтът е бил използван.

 

7.3. Администраторът няма право да използва личните данни на физическите лица за цели, които са различни от целите посочени в настоящата Политика за защита на личните данни.

 

 1. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Администраторът обработва личните данни на физическите лица чрез съвкупност от действия, които се извършват по автоматичен или физически начин.

8.2. Администраторът обработва личните данни на физическите лица самостоятелно.

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1 Администраторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, а именно:

цялата лична информация, която физическото лице предостави на Администратора се съхранява на сигурни и надеждни сървъри и папки;

при упражняване на правото на достъп от физическото лице, Администраторът проверява идентичността на физическото лице, преди да предостави исканата информация.

9.2 Изчерпателна информация относно предприетите от администратора технически и организационни мерки е налична в Инструкцията за обработване на лични данни в поддържаните регистри, съдържащи лични данни при Администратора.

 

 1. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази Политика за поверителност може да бъде актуализирана по всяко време. Последната актуализация е видна в долната част на тази Политика за поверителност и е в сила от датата на публикуване. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираната Политика за поверителност, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.