Адвокатски услуги от сферата на семейното и наследствено право

• Подготовка на брачни договори и вписването им в Регистъра на имуществените отношения на съпрузите.

 

• Подготовка на документи за Развод по взаимно съгласие и Развод по исков ред и споразумения между съпрузите и процесуално представителство в съда.

 

• Искове за родителски права и търсена издръжка за деца.

 

• Консултации и процесуално представителство по Закона за защита от домашното насилие.

 

• Искове за поставяне под запрещения на лица.

 

• Подготовка на завещания, дарения, делби на имущества и наследства.

 

• Защита при нарушени наследствени права, отказ от наследство на наследодател със задължения.