Услуги, свързани с вещното право от адвокат Стела Христоскова

• Правно обслужване, писмени становища, цялостно изготвяне на документи за изповядване на сделки с недвижими имоти в Република България.

 

• Представителство при преговори с трети лица, фирми, консултантски агенции, подготовка на договорната документация, представителство пред нотариуси за сключване на сделки с недвижими имоти.

 

• Правно обслужване при решаване на проблеми и защита на вещни права – право на собственост, съсобственост и етажна собственост, суперфиция, учредено право на ползване, на строеж, подобрения, приращения, защита на владение.

 

• Проверка на документи и проверка на имоти за тежести, искови молби и други пороци.

 

• Изготвяне на предварителни договори и проекти за нотариални актове.

 

• Правно обслужване за вписване на обстоятелства / възбрани, ипотеки, искови молби / по партидите на недвижими имоти в Република България.

 

• Съдействие за издаване на скици, схеми, данъчни оценки и други необходими документи, свързани с недвижимости.

 

• Правно обслужване при промяна на предназначението на недвижими имоти, както и писмени и устни консултации във връзка с регулацията.