Правни услуги в тези области

• Представителство при провеждане на преговори за извънсъдебно уреждане на спорове.

 

• Процесуално представителство пред съдилищата и съдействие пред арбитражните институции в Република България.

 

• Обезпечаване на бъдещи искове, завеждане на искови молби, жалби и представителство по всички видове граждански дела.

 

• Защита, съдействие и представителство по охранителни и изпълнителни производства на взискатели и длъжници пред Частни Съдебни Изпълнители и Държавни Съдебни Изпълнители.

 

• Изготвяне и депозиране на документи пред инстанциите по вече заведени, висящи или решени гражданскоправни спорове.

 

• Защита срещу принудително изпълнение, помощ в подготовката за евентуални изпълнителни производства.

 

• Представителство и посредничество при събиране на вземания; Посредничество в преговори с търговски дружества с цел погасяване на задължения.

 

• Посредничество при сключване на споразумения за разсрочено разплащане и окончателно изплащане на дългове.

 

• Водене на съдебни производства по заповед за изпълнение срещу длъжник по чл. 410 и чл. 417 от ГПК.

 

• Иницииране и водене на обезпечителни производства – за обезпечение на бъдещ иск и вписване на възбрани и налагане на запор върху банкови сметки и движими вещи.