Кантората на адвокат Стела Христоскова предоставя следните
правни услуги и професионални консултации

Търговско и корпоративно право

Търговско и корпоративно право

Подготовка на документи за учредяване и регистрация на търговски дружества – ЕООД, ООД, АД, СД, КД, търговски представителстваи други.

Вещно право

Вещно право

Правно обслужване, писмени становища, цялостно изготвяне на документи за изповядване на сделки с недвижими имоти в Република България.

Облигационно право

Облигационно право

Подготовка, изготвяне и сключване на всякакви видове облигационни договори като Предварителни договори; покупко-продажба на имоти и движими вещи.

Трудово право

Трудово право

Изготвяне на индивидуални и колективни трудови договори, анекси, длъжностни характеристики, споразумения, заповеди, протоколи, решения и други.

Семейно и наследствено право

Семейно и наследствено право

Подготовка на брачни договори и вписването им в Регистъра на имуществените отношения на съпрузите. Подготовка на документи за развод.

Застрахователно право

Застрахователно право

Юридическа консултация за действията, които можете да предприемете за получаване на обезщетение от застрахователна компания и други.

Граждански процес, вземания, длъжници

Граждански процес, вземания, длъжници

Представителство при провеждане на преговори за извънсъдебно уреждане на спорове.

Административно право и процес

Административно право и процес

Консултации и становиша по административни производства – изготвяне на искови молби и жалби.

Имиграционно право

Имиграционно право

Документи за кандидатстване на визи C и D и за продължително и постоянно пребиваване на чужденци в България.

• Високо квалифицирано правно обслужване и консултантска помощ и съдействие, както на корпоративни клиенти, така и на физически лица – българи и чужденци.

 

• Професионално и ефективно представителство при водене на преговори с трети страни, решаване на извънсъдебни спорове и постигане на споразумения.

 

• Изготвяне на всякакви правни документи – договори, пълномощни, становища, документи за учредяване и регистриране на дружества.

 

• Процесуално представителство пред съдилищата с оглед защита в исковото, обезпечителното и изпълнителното производство.

 

• Цялостно абонаментно правно обслужване на фирми с оглед на текущата им търговска дейност.