Услуги, свързани с търговското и корпоративно право от адвокат Стела Христоскова

• Подготовка на документи за учредяване и регистрация на търговски дружества – ЕООД, ООД, АД, СД, КД, търговски представителства, клонове, сдружения и фондации с нестопанска цел и други юридически лица със специален статут.

 

• Изготвяне на промени на търговски дружества – промяна на управител, промяна на предмета на дейност, промяна в адреса на управление, увеличение и намаление на капитала, прехвърляне на дялове и акции, пререгистрация на вече регистрирани търговски дружества.

 

• Подготовка, изготвяне и сключване на всякакви видове договори като покупко-продажба на имоти, движими вещи, стоки или услуги, договори за наем, заем, дарения, договори за поръчка и изработка; дистрибуторски и комисионни договори превоз, лизинг, за прехвърляне на търговско предприятие.

 

• Консултации и писмени становища относно действителността и тълкуването на сключени или подлежащи на сключване търговски договори, споразумения и др. документи.

 

• Подготовка на документи и представителство пред Търговския регистър към Агенцията по вписвания за вписване на чуждестранни лица като съдружници в български търговски дружества, вписване на клонове в Търговския регистър.

 

• Изготвяне на писмени становища и консултации по договори за управление с членове на органите на управление на търговски дружества и други юридически лица.

 

• Преобразуване на търговските дружества – сливане, вливане, отделяне, разделяне.

 

• Ликвидации, заличаване и несъстоятелност на търговските дружества.

 

• Публикуване на Годишни финансови отчети и декларации за фирми без дейност, обявяване на актове в Търговския регистър.